Termeni și condiții | Site Homepage

Termeni și condiții


Incepand cu 25 mai 2018 va intra in vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice prin prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

RETEZAT SA se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE si te informeaza prin “Termeni si conditii” asupra drepturilor tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Site-ul https://cityresidence-sibiu.ro apartine societatii comerciale RETEZAT SA, cu sediul in Mun Sibiu, Str. IS BACH, NR.4, Jud. Sibiu,
inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J32/219/1991, CUI 787311. Prezentul documente stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul https://cityresidence-sibiu.ro

ProtecČ›ia datelor personale este importantă pentru noi. Politica RETEZAT SA privind protecČ›ia datelor cu caracter personal (Politica) conturează modul în care gestionăm datele personale pe care le deČ›inem. Politica se aplică tuturor departamentelor din cadrul Grupului RETEZAT SA.

 

RETEZAT SA respectă confidenČ›ialitatea datelor personale Č™i a vieČ›ii private a persoanelor Č™i se angajează să respecte Legea privind protecČ›ia datelor cu caracter personal. Regulamentul este conceput pentru a proteja confidenČ›ialitatea datelor Č™i a confidenČ›ialității persoanelor, prin reglementarea modului în care sunt gestionate datele cu caracter personal. CitiČ›i această politică pentru a Č™ti Č™i a înČ›elege scopurile pentru care colectăm, folosim Č™i dezvăluim datele dvs. personale.

RETEZAT SA corporațiile sale afiliate (fiecare, "RETEZAT SA", "Compania", "noi", "noi" sau "noastră") recunoaste importanța protejării datelor cu caracter personal.

"Colectare de date" înseamnă că societatea colecteaza date personale numai pentru ceea ce este necesar în afaceri sau în activitățile desfășurate de organizaČ›ia noastră Č™i care vor distruge în mod corespunzător datele personale atunci când nu există nici o activitate comercială sau scop legal. Nu colectăm date personale aleatoriu sau fără scop.

"ProtecČ›ia datelor" înseamnă că nu dezvăluim datele dvs. personale decât dacă s-a obČ›inut un consimțământ prealabil din partea dvs. Č™i avem măsuri de securitate administrative, fizice Č™i IT pentru a vă proteja datele personale.

Aceasta nu afectează niciun drept pe care RETEZAT SA îl poate avea în legătură cu colectarea, utilizarea sau divulgarea datelor dvs. personale.

1. Datele dvs. personale

1.1 "Date personale" se referă la orice date sau informaČ›ii despre dvs. din care puteČ›i fi identificaČ›i fie (a) din aceste date; sau (b) de la acele date Č™i alte informaČ›ii la care avem sau este posibil să avem acces. Exemple de astfel de date personale pe care ni le puteČ›i furniza includ (în funcČ›ie de natura interacČ›iunii cu noi):

(i) numele si prenumele dvs., cod numeric personal, seria si numarul cartii dvs de identitate, numărul pașaportului sau alt număr de identificare, numărul (numerele) de telefon, adresa poștală, adresa de e-mail și orice alte informații referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat sub orice formă;

(ii) informații despre utilizarea de către dvs. a site-urilor și serviciilor noastre, inclusiv cookie-uri, adrese IP;

(iii) istoricul ocupării forței de muncă, nivelul de educație și nivelurile de venit; și

(iv) informațiile dvs. legate de plată, cum ar fi informațiile despre contul dvs. bancar sau cartea de credit și istoricul dvs. de credit.

 

2. Colectarea datelor cu caracter personal

2.1 În general, RETEZAT SA colectează datele dvs. personale în următoarele moduri:

(i) când trimiteČ›i cereri referitoare la oricare dintre serviciile noastre;

(ii) când vă înregistraČ›i sau utilizaČ›i oricare dintre serviciile noastre pe site-uri Web deČ›inute sau operate de noi;

(iii) atunci când interacČ›ionaČ›i cu ofiČ›erii de servicii clienČ›i, inclusiv în timpul întâlnirilor față în față sau prin telefon;

(iv) atunci când utilizaČ›i sau serviciile noastre;

(v) atunci când ne transmiteti datele dvs. din proprie initiativa, in vederea ofertarii proprietatilor din portofoliul nostru;

(vi) când solicitaČ›i să vă contactăm;

(vii) când răspundeČ›i solicitării noastre de date personale suplimentare;

(viii) când solicitaČ›i să fiČ›i inclus într-un e-mail sau în altă listă de discuČ›ii;

(ix) când răspundeČ›i promoČ›iilor noastre Č™i altor iniČ›iative;

(x) atunci când răspundeČ›i la studiile noastre de piață;

(xi) atunci când depuneČ›i o cerere de angajare;

(xii) când primim trimiteri de la partenerii de afaceri Č™i de la terČ›i, de exemplu, în cazul în care aČ›i fost trimisi de acestea;

(xiii) când ne trimiteČ›i datele dvs. personale din orice alt motiv; Č™i

(xiv) când navigaČ›i pe site-ul nostru. ConsultaČ›i Politica de cookie-uri pentru mai multe informaČ›ii.

2.2 Dacă ne furnizaČ›i date personale ale unei părČ›i terČ›e (de exemplu, informaČ›ii ale dvs. dependente, soČ› / soČ›ie, copii Č™i / sau părinČ›i), sunteČ›i de acord Č™i garantaČ›i că a fost obČ›inut consimțământul acelei terČ›e părČ›i pentru colectarea, utilizarea Č™i divulgarea datele cu caracter personal în scopurile menČ›ionate mai sus.

3. Cum folosim aceste date personale și cui le putem dezvălui?

3.1 Afacerea noastra este de a intelege si satisface nevoile dumneavoastra si de a va oferi serviciile de care aveti nevoie. Pentru a face acest lucru eficient, trebuie să colectăm o serie de date personale despre dvs.

3.2 În general, RETEZAT SA colectează, utilizează Č™i dezvăluie datele dvs. personale în următoarele scopuri:

(a) să vă furnizeze serviciile care au fost solicitate;

(b) să ne ajute să gestionăm si să îmbunătățim produsele Č™i serviciile noastre, inclusiv prin analizarea nevoilor clienČ›ilor Č™i prin identificarea nevoilor potenČ›iale ale clienČ›ilor;

(c) să comunice cu dvs. Č™i să răspundă la întrebările, cererile Č™i reclamaČ›iile dvs.;

(d) să furnizeze informații permanente despre serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs.;

(e) să gestioneze litigiile și să conducă și să faciliteze investigațiile și procedurile;

(f) să protejeze Č™i să pună în aplicare drepturile Č™i obligaČ›iile noastre contractuale Č™i legale;

(g) să prevină, să detecteze și să investigheze infracțiunile, inclusiv fraudele și spălarea banilor, și să analizeze și să gestioneze alte riscuri comerciale;

(h) să gestioneze operațiunile de infrastructură și de afaceri ale RETEZAT SA și să se conformeze politicilor și procedurilor interne;

(i) facilitarea tranzacČ›iilor cu active ale întreprinderii (care se pot extinde la orice fuziune, achiziČ›ie sau vânzare de active) care implică RETEZAT SA; Č™i

(j) să respecte orice norme, legi Č™i reglementări aplicabile, coduri de practică sau orientări sau să asiste în aplicarea legii Č™i investigaČ›iile efectuate de autoritățile competente.

3.3 În plus,RETEZAT SA vă poate colecta, utiliza Č™i dezvălui datele dvs. personale în următoarele scopuri, în funcČ›ie de natura relaČ›iei noastre cu dvs.:

(a) să vă furnizeze serviciile pentru care v-aČ›i înscris;

(i) să comunice cu dvs. despre schimbări Č™i evoluČ›ii ale politicilor, termenilor Č™i condiČ›iilor RETEZAT SA Č™i alte informaČ›ii administrative, inclusiv în scopul servirii dvs. în legătură cu produsele Č™i serviciile oferite;

(ii) soluČ›ionarea plângerilor Č™i tratarea cererilor;

(iii) să efectueze cercetări de piață pentru analize statistice, profilare Č™i statistice pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate; Č™i

(iiii) să proceseze datele dvs. personale în legătură cu oricare dintre scopurile menČ›ionate mai sus.

(b) Dacă sunteți un chiriaș sau chiriaș:

(i) să efectueze verificări de bune practici adecvate;

(ii) să pregătească documentaČ›ia de închiriere Č™i / sau licență Č™i orice alte documente care ar putea fi solicitate;

(iii) să efectueze administrarea contractului de închiriere Č™i/ sau a licenČ›ei;

(iv) efectuarea de tranzacČ›ii financiare, cum ar fi plățile de închiriere;

(v) să comunice cu dvs. schimbări și dezvoltare cu politicile, termenii și condițiile și alte informații administrative ale RETEZAT SA; și

(vi) orice alt scop legat de oricare dintre cele de mai sus.

(c) Dacă doriți să cumpărați proprietăți de la noi sau ați indicat un interes pentru achiziționarea de proprietăți de la noi:

(i) să efectueze verificări cu due diligence;

(ii) să pregătească documentaČ›ia de vânzare Č™i orice alte documente care ar putea fi necesare;

(iii) să efectueze administrarea vânzării, inclusiv predarea posesiei proprietății Č™i participarea la rectificarea defectelor;

(iv) să efectueze tranzacČ›ii financiare, cum ar fi plăți în avans pentru vânzare;

(v) să comunicam cu dvs. schimbări și dezvoltarea cu politicile, termenii și condițiile și alte informații administrative ale RETEZAT SA;

(vi) in vederea respectarii oricăror obligații legale sau de reglementare relevante, inclusiv menținerea rolului dezvoltării proprietății; și

(vii) orice alt scop legat de oricare dintre cele de mai sus.

(d) Dacă sunteți rezident la unul dintre apartamentele noastre de servicii:

(i) să efectueze verificări in conformitate cu bunele practici;

(ii) să pregătească documentaČ›ia de închiriere Č™i orice alte documente care ar putea fi necesare;

(iii) să efectueze administrarea contractului de închiriere;

(iv) efectuarea de tranzacții financiare, cum ar fi plățile pentru perioada de ședere;

(v) să comunice cu dvs. schimbările Č™i dezvoltarea în cadrul politicilor, termenilor Č™i condiČ›iilor RETEZAT SA Č™i al altor informaČ›ii administrative;

(vi) orice alt scop referitor la oricare dintre cele de mai sus.

(e) Dacă utilizați facilitățile noastre de depozitare:

(i) să efectueze verificări in conformitate cu bunele practici;

(ii) să vă proceseze cererea de închiriere a spaČ›iilor de depozitare;

(iii) să pregătească documentaČ›ia de închiriere a depozitului Č™i orice alte documente care ar putea fi necesare

(iv) să efectueze administrarea contractului de închiriere;

(v) să efectueze tranzacČ›ii financiare, cum ar fi plățile pentru închirierea spaČ›iilor de depozitare;

(vi) comunicarea cu dvs. a schimbărilor și a dezvoltării politicilor, termenilor și condițiilor RETEZAT SA și a altor informații administrative; și

(vii) orice alt scop referitor la oricare dintre cele de mai sus.

(f) dacă sunteČ›i un vânzător, un potenČ›ial vânzător sau un antreprenor:

(i) să vă evalueze propunerea și să efectueze verificări de fond asupra dvs.;

(ii) să comunice cu personalul dvs. detaČ™at, după atribuirea contractului, care se află în proprietățile noastre pentru a efectua o muncă sau servicii Č™i pentru orice problemă de urgență sau / Č™i de securitate; Č™i

(iii) orice alt scop referitor la oricare dintre cele de mai sus.

(g) Dacă ne depuneți o cerere de candidatură pentru angajare:

(i) să vă proceseze cererea, inclusiv cecuri de pre-recrutare;

(ii) furnizarea sau obținerea de referințe pentru verificarea de fond;

(iii) să colecteze informații despre candidatura dvs. pentru poziția solicitată;

(iv) să organizeze programe de formare și dezvoltare a personalului;

(v) să vă evalueze performanța;

(vi) gestionarea beneficiilor și a procesării salarizării;

(vii) să vă ofere instrumentele necesare pentru a vă facilita sau, dacă este necesar, pentru a vă face munca;

(viii) să comunice cu dvs. în conformitate cu cerinČ›ele RETEZAT SA pentru a se conforma politicilor Č™i proceselor sale, inclusiv în scopul continuității activității; Č™i

(ix) orice alte scopuri legate de cele menționate mai sus.

3.4 Atunci când aplicaČ›i sau deČ›ineČ›i un produs co-brand care este oferit în comun de RETEZAT SA Č™i partenerul său de co-brand, RETEZAT SA vă poate colecta, utiliza Č™i dezvălui datele dvs. personale în scopul de a vă împărtăși datele dvs. personale cu partenerii de co-brand pentru a vă oferi, comercializa Č™i promova orice produse, servicii, oferte sau evenimente pe care partenerul de co-brand crede că ar putea fi de interes pentru dvs.

3.5 Dacă sunteČ›i un angajat existent, vă rugăm să consultaČ›i Č™i Politica de protecČ›ie a datelor personale a angajatului în cadrul serviciului de resurse umane din companie.

3.6 În cazul în care ne-aČ›i furnizat anumite consimțământ, RETEZAT SA vă poate colecta, utiliza Č™i dezvălui datele dvs. personale în următoarele scopuri:

(a) furnizarea de servicii și extinderea beneficiilor pentru dvs., inclusiv promoții, programe de loialitate și de recompensare și trimiterea de actualizări ale pieței imobiliare, buletine de știri despre proprietăți și alte informații despre produsele, serviciile, ofertele sau promoțiile noastre care vă pot interesa;

(b) potrivirea datelor personale cu alte date colectate în alte scopuri Č™i din alte surse (inclusiv terČ›e părČ›i) în legătură cu furnizarea sau oferirea de produse Č™i servicii, fie de către RETEZAT SA, fie de terČ›i;

(c) efectuarea de cercetări de piață pentru a înČ›elege Č™i a determina locaČ›iile clienČ›ilor, preferinČ›ele Č™i datele demografice pentru a revizui, a dezvolta Č™i a îmbunătăți produsele Č™i serviciile noastre, precum Č™i pentru a dezvolta oferte speciale, programe promoČ›ionale Č™i / sau de marketing.

3.7 În legătură cu anumite produse sau servicii sau cu interacČ›iunile dvs. cu noi, am putea, de asemenea, să vă notificăm sau să vă informăm în mod special despre alte scopuri pentru care colectăm, utilizăm sau dezvăluim datele dvs. personale. În acest caz, vom colecta, utiliza Č™i dezvălui datele personale pentru aceste scopuri suplimentare, cu excepČ›ia cazului în care v-am notificat în mod special.

3.8 Datele dvs. personale vor fi protejate Č™i păstrate confidenČ›iale, dar sub rezerva dispoziČ›iilor legale aplicabile, datele dvs. personale pot fi divulgate, în funcČ›ie de produsele sau serviciile în cauză, următoarelor părČ›i terČ›e:

(a) alte diviziuni sau entități din cadrul Grupului RETEZAT SA;

(b) partenerii în asociere / alianță ai RETEZAT SA;

(c) agenți, contractori, furnizori de servicii terțe și consilieri de specialitate ai RETEZAT SA care au fost contractați să furnizeze RETEZAT SA servicii administrative, financiare, de cercetare, operaționale sau de altă natură, cum ar fi telecomunicațiile, tehnologia informației, cercetări de piață, depozitare și arhivare;

(d) orice partener de afaceri terČ› care oferă bunuri Č™i servicii sau sponsorizează concursuri sau alte programe promoČ›ionale, fie împreună cu RETEZAT SA, fie nu;

(e) asigurătorii sau anchetatorii de asigurări și furnizorii de credite;

(f) Biroul de Credit sau, în caz de neîndeplinire a obligaČ›iilor sau litigii, orice agenČ›ii de colectare a datoriilor sau centre de soluČ›ionare a litigiilor;

(g) orice partener de afaceri, investitor, cesionar sau cesionar (actual sau viitor) pentru a facilita tranzacČ›iile cu active ale întreprinderii (care se pot extinde la orice fuziune, achiziČ›ie sau vânzare de active) care implică RETEZAT SA

(h) consilierii noștri profesioniști, precum auditorii și avocații noștri;

(i) autoritățile de reglementare relevante sau autoritatea sau agenția de aplicare a legii să respecte orice legi sau reguli și reglementări impuse de orice autoritate guvernamentală;

(j) oricui îi transferăm sau ne poate transfera drepturile Č™i obligaČ›iile;

(k) băncile, societățile de carduri de credit și furnizorii lor de servicii; și

(l) orice altă parte care poate fi acceptată de dumneavoastră, așa cum este specificat de acea persoană sau de contractul aplicabil.

Solicităm ca organizaČ›iile din afara RETEZAT SA care gestionează sau obČ›in date personale ca furnizori de servicii pentru RETEZAT SA să recunoască confidenČ›ialitatea acestor date, se angajează să respecte dreptul fiecărui individ la confidenČ›ialitate Č™i să respecte politica privind protectia datelor cu caracter personal. De asemenea, solicităm ca aceste organizaČ›ii să utilizeze aceste informaČ›ii numai în scopurile noastre Č™i să urmeze instrucČ›iunile rezonabile cu privire la aceste informaČ›ii.

4. Menținerea datelor dvs. personale corecte și actualizate

4.1 Ne străduim să ne asigurăm că toate datele personale pe care le avem despre dvs. sunt corecte Č™i actualizate. ÎnČ›elegem că aceste informaČ›ii se schimbă frecvent cu schimbări de adrese Č™i alte circumstanČ›e personale. Vă încurajăm să ne contactaČ›i cât mai curând posibil pentru a ne permite să actualizăm datele personale pe care le avem despre dvs. Datele personale incomplete sau învechite pot duce la incapacitatea noastră de a vă furniza produse Č™i servicii pe care le-aČ›i solicitat.

5. Politica Telemarketing

5.1 Politica de Telemarketing poate fi actualizată din când în când Č™i vă încurajăm să verificaČ›i periodic actualizările.

6. Utilizarea cookie-urilor

6.1 Utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru este guvernată de Politica Cookie. Politica de cookie poate fi actualizată din când în când Č™i vă încurajăm să verificaČ›i în mod regulat actualizarile periodice.

6.2 InteracČ›ionând cu noi pe site-urile noastre, recunoaČ™teČ›i termenii politicii Cookie. Dacă doriČ›i să dezactivaČ›i utilizarea cookie-urilor, puteČ›i face acest lucru prin modificarea setărilor din browser. Cu toate acestea, este posibil să nu puteČ›i introduce sau utiliza anumite părČ›i ale site-urilor noastre web.

 

7. Site-uri terțe părți

7.1 Site-ul nostru poate conČ›ine legături către alte site-uri web operate de terČ›e părČ›i, cum ar fi partenerii noČ™tri de afaceri. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidenČ›ialitate ale site-urilor web exploatate de terČ›e părČ›i care sunt legate de site-ul nostru. Vă încurajăm să aflaČ›i mai multe despre politicile de confidenČ›ialitate ale unor astfel de site-uri terČ›e părČ›i. Odată ce aČ›i părăsit site-ul nostru web, trebuie să verificaČ›i politica de confidenČ›ialitate aplicabilă de pe site-ul web al unei terČ›e părČ›i pentru a determina modul în care vor gestiona informaČ›iile pe care le colectează de la dvs.

8. Stocarea datelor cu caracter personal

8.1 Vom păstra confidenČ›ialitatea datelor dvs. personale, indiferent dacă interacČ›ionaČ›i cu noi personal, prin telefon sau prin poČ™tă, prin Internet sau prin alte mijloace electronice. Detinem datele personale într-o combinaČ›ie de facilități sigure de stocare a computerului Č™i fiČ™iere bazate pe hârtie Č™i alte înregistrări Č™i luăm măsuri pentru a proteja datele personale pe care le deČ›in de utilizarea necorespunzătoare, pierderea, accesul neautorizat, modificarea sau dezvăluirea. DeČ›inem datele personale într-o combinaČ›ie de facilități sigure de stocare a computerului Č™i fiČ™iere pe suport de hârtie Č™i alte înregistrări. Nu păstrăm datele personale mai mult decât este necesar.

8.2 Perioada stocarii datelor. RETEZAT SA poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, in conformitate cu scopurile mentionate anterior. Pastram datele dvs. numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini scopurile.

Atunci cand achizitionati drepturi de proprietate prin intermediul societatii noastre, precum si servicii de inchiriere, pastram datele dvs personale pe durata relatiei noastre contractuale;

In cazul in care ne contactati, prin diverse metode, telefon, e-mail, formular contact website, pastram datele dvs personale pe durata necesara solutionarii cererii dvs, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondenta avuta.

In cazul in care v-ati abonat pentru o activitate de tip marketing pastram datele dvs pana cand solicitati sa le stergem. In acest sens va comunicam ca datele stocate in bazele noastre de date in scopul comunicarilor de tip marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 10 ani de la ultima interactiune cu dvs.

In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atat timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile si pentru o perioada definita in conformitate cu indrumarile si reglementarile in vigoare. In acest sens, mentionam ca datele prelucrare prin modulele cookies vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 10 ani de la colectarea acestora, in baza consimtamantului dvs.

 

 

9. Retragerea consimțământului

9.1 Vă puteČ›i retrage consimțământul acordat pentru oricare dintre scopurile stabilite în această Politică în scris printr-o cerere semnata si transmisa la sediul nostru de corespondenta. Dacă vă retrageČ›i consimțământul în toate scopurile, în funcČ›ie de natura solicitării dvs., RETEZAT SA este posibil să nu fie în măsură să continue să vă furnizeze produsele sau serviciile noastre. Fără a aduce atingere celor de mai sus, sunteČ›i de acord Č™i recunoaČ™teČ›i că orice retragere a consimțământului dvs. în conformitate cu termenii stabiliČ›i în această politică nu va afecta consimțământul pe care l-aČ›i furnizat RETEZAT SA în ceea ce priveČ™te utilizarea numerelor dvs. de telefon pentru primirea informaČ›iilor de marketing sau promoČ›ionale.

10. Managementul și securitatea

10.1 Am desemnat ofiČ›eri de protecČ›ie a datelor pentru a supraveghea administrarea datelor dvs. personale în conformitate cu această politică. Formăm angajaČ›ii care se ocupă de datele dvs. personale pentru a respecta confidenČ›ialitatea datelor dvs. personale. RETEZAT SA respecta si recomanda protectia datelor cu caracter personal.

 

11. Cum să ne contactați

11.1 Dacă aveČ›i întrebări legate de această politică sau plângeri legate de datele dvs. personale sau doriČ›i să corectaČ›i înregistrările dvs. de date, vă rugăm să ne contactaČ›i la urmatoarea adresa:

 

Adresa de corespondenta: Mun Sibiu, Str IS BACH, NR.4, Jud. Sibiu,

Telefon: 0722706050

 

12. Revizuirea politicii

12.1 Această politică va fi revizuită din când în când de către RETEZAT SA. RETEZAT SA poate, de asemenea, să actualizeze din când în când această politică pentru a Č›ine seama de noile legi Č™i tehnologii, de modificările operate Č™i de practicile noastre Č™i de schimbarea mediului de afaceri.

Telefon
Email