Politica de confidențialitate | Site Homepage

Politica de confidențialitate


Politica de confidentialitate

Cine suntem

RETEZAT SA, cu sediul social in Mun Sibiu, Str IS BACH, NR.4, Jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J32/219/1991, CUI: 787311, email: [email protected], numar telefon 0722706050 (denumita in continuare „Societatea” sau „Platforma” sau „Operatorul”.) este operator de date cu carcater personal.

Prezenta politica are rolul de informare a persoanelor vizate cu privire la conditiile in care sunt procesate datele cu caracter personal de catre Societate. Aceasta politica este valabila pentru toate activitatile specifice ale societatii realizate prin intermediul site-ului https://cityresidence-sibiu.ro.

Folosirea serviciilor oferite de societate se poate face doar dupa luarea la cunostinta a acestor politici.

Platforma nu este destinata minorilor si nu poate fi utilizata de acestia.

Definiții

În cadrul prezentei convenČ›ii (precum Č™i în anexele Č™i a altor documente conexe), termenii menČ›ionaČ›i vor avea sensurile specificate mai jos:

Contract” – contractul încheiat între PărČ›i Č™i anexele la acesta;

Date cu caracter personal ale Beneficiarului/ reprezentantului legal/ reprezentantului convenČ›ional” – toate datele cu caracter personal, indiferent de forma sau mediul lor, care sunt: i) furnizate fie de Beneficiar, fie de reprezentantul legal sau convenČ›ional al Beneficiarului ii) furnizate, provenite, aduse la cunoČ™tință ăn scris sau verbal de către asigurătorul autovehicului supus reparaČ›iei sau un alt asigurător direct implicat sau de către instituČ›iile/autoritățile/entitățile publice (secČ›ii de poliČ›ie, parchete de pe lângă instanČ›e, instanČ›e etc.);

Servicii– serviciile furnizate de către Prestator în conformitate cu obiectul Contractului;

Autoritate de supraveghere – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru având competenČ›a de supraveghere a protecČ›iei datelor cu caracter personal din UE în a cărei jurisdicČ›ie îČ™i are sediul Č™i efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal Prestatorul, în calitate de operator, sau persoana împuternicită de către Prestator;

Prelucrareînseamnă orice operaČ›iune sau set de operaČ›iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricČ›ionarea, Č™tergerea sau distrugerea;

Operator” – persoana juridică, cum este în situaČ›ia de față Prestatorul sau fizică care, singură sau împreună cu altele stabileČ™te scopurile Č™i mijloacele de prelucrarea datelor cu caracter personal;

Persoană împuternicită de operator” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenČ›ia sau un alt organism care prelucrează datele cu caracter personal, în numele operatorului;

Consimțământ” al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată Č™i lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraČ›ie sau printr-o acČ›iune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal” - înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Consimțământ” al persoanei vizate ( Beneficiarului ) înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată Č™i lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraČ›ie sau printr-o acČ›iune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Regulament” inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecČ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveČ™te prelucrarea datelor cu caracter personal Č™i privind libera circulaČ›ie a acestor date Č™i de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Prevederi cu caracter general

Intrucat pretuim confientialitatea informatiilor Dvs. Operatorul se obligă să respecte dispoziČ›iile prezentei politici, precum Č™i prevederile menČ›ionate în Regulament Č™i a normelor prevăzute în dreptul intern în ceea ce priveČ™te prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea Č™i confidenČ›ialitatea acestora.

In cazul in care vom modifica aceasta politica, va vom anunta pe această pagină Č™i vă vom informa prin e-mail sau prin Platforma noastră. Dacă nu sunteČ›i de acord cu politica noastra de confidentialitate a datelor sau nu veti fi de acord cu modificările acesteia, vă puteČ›i închide contul accesând setarea contului Č™i selectând Č™tergerea contului sau puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal din Platforma.

Obiectul, durata, natura, scopul, tipul de date cu caracter personal

Obiectul prelucrării

 

Prelucrarea datelor ale persoanelor care posteaza anunturi de vanzare imobile pe paginile web administrate de catre societate sau a datelor de contact persoanelor care fac publice astfel de anunturi pe alte pagini de anunturi si preluate de catre Societate.

Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua: pe durata in care vanzarea imobilului aferent anuntului postat de Dvs nu sa realizat inca si/sau atat timp aveti un cont activ pe Platforma si/sau pana la momentul in care ne veti solicita sa nu mai prelucram datele continute in anuntul Dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii prelucrarii prin primirea anuntului sau preluarea acestuia de pe site-uri pubice terte.

Natura prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul prestarii activitatilor noastre specifice, in baza relatiei contractuale dintre noi sau in baza unui interes legitim.

Scopul prelucrării

Prestarea activitatii specifice de punere la dispozitie a utlizatorilor o platforma prin care se aduc la cunostinta publica oferte de vanzare / Informarea Dvs cu privire la statusul anuntului / Pentru imbunatarirea experientei Dvs pe Platforma noastra / Pentru a vă pune la dispozitie o Platformă sigură și securizată

Temeiul legal al prelucrarii

Executarea contractului;

Obligatie legala;

Interes legitim.

Consimtamant.

Tipul de date cu caracter personal

Persoane ce utilizeaza Platforma pentru postarea anunturilor sau persoanele ale caror anunturi sunt preluate de pe platforme publice similare

Nume si/sau prenume,

adresa de email,

numar de telefon

versiunea sistemului de operare, identificatorii unici.

Locul din care postati anuntul prin identificare Protocol Internet (IP) a dispozitivului folosit.

sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi reclame relevante prin utilizarea cookie-uri.

(posibil) date financiare care pot include contul bancar și detalii privind cardul de plată (banca emitentă, valabilitatea cardului, titularul cardului, etc.).

Reprezentantul (-ii) legali și/sau convenționali a/ai clientilor

Date de identificare (nume, prenume, funcție);

Date de contact (domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail)

Categoriile de persoane vizate

Proprietarii de autovehicule/deținătorii de polițe de asigurare, păgubiții și/sau reprezentanții legali sau convenționali ai acestora

De la cine colectam datele

De la persoana vizate cand datele sunt furnizate direct, spre exemplu cand postati un anunt pe Platforma, cand va creati un cont;

Din surse publice: cand preluam pe Platforma anunturi publice postate pe alte platforme de specialitate;

De la terti cum ar fi Google cand primim informatii cu privire la utilizarea Platformei noastre.

 

Datele personale sensibile

Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri, viața sau orientare sexuală, opiniile politice, aparteneța la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

In conformitate cu legislatia fiscala si contabila, putem fi obligati sa colectăm date ce pot fi considerate sensibile precum C.N.P., precum contul bancar și cardul bancar (inclusiv banca emitentă, valabilitatea cardului, utilizatorul cardului). Prelucrarea acestor date se poate face doar in situatia in care suntem obligati printr-o prevedere legala

Temeiul de drept al utilizării datelor cu caracter personal

Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal în vederea:

îndeplinirii obligaČ›iilor decurgând din Contract – obligaČ›ie contractuală, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament.

atunci când există o obligaČ›ie legală sau statutară, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament.

atunci când există un interes legitim al Societatii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. f)., acest interes legitim neputand sa prevaleze intereselor legitime ale Dumneavoastra.

Atunci cand am obtinut consimtamantul Dvs. pentru furnizarea de mesaje publicitare prin email sau sms, altele decat mesajele in legatura cu care aveti un interes direct.

Prelucrările acestor date, în ceea ce priveČ™te frecvenČ›a si modalitatea, sunt:

La momentul postarii unui anunt pe Platforma noastra;

La momentul preluarii unui anunt public de pe alte platforme terte;

La momentul crearii unui cont de utilizator pe Platofrma noastra;

La momentul in care incheiem un contrat;

Dacă este necesar în interesele noastre legitime (sau cele ale unei terČ›e părČ›i) Č™i interesele Č™i drepturile dvs. fundamentale nu depășesc acele interese.

Dacă trebuie să respectăm o obligație legală sau statutară.

Cand va trimitem o informare prin sms sau email.

Cand primim informatii despre vizitele dvs. si interactiunea cu serviciile furnizate de alte entitati cand vizitati serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemanatoare. 

Consimțământul

Având în vedere din cele precizate din prezenta politica rezultă că nu prelucrăm, în general, date personale cu caracter sensibil, astfel cum sunt de finite in Regulamentnu este necesar consimțământul dvs. expres.

Prin crearea unui cont pe Platforma, consideram ca este interesul Dvs legitim de a primi informari periodice din parte Societatii prin sms sau email cu privire la anunturi ce ar putea fi de interes pentru Dvs. Daca la orice moment considerati ca interesul Dvs legitim s-a schimbat si nu mai doriti primirea informatiilor periodice, aveti oricand optiunea de a va exprima optiunea de a nu mai primi acele mesaje.

De asemenea, cu privire la trimiterea comunicărilor către dvs. prin e-mail sau mesaj text, aveČ›i dreptul de a vă manifesta optiunea de a nu primi informari de la noi în orice moment prin trimiterea unui e-mail către noi la adresa de e-mail [email protected].

Vom obČ›ine consimțământul dvs. expres înainte de a distribui datele dvs. cu caracter personal către orice terță parte sau pentru trimitrea unor mesaje în scopuri de marketing si inafara interesului dvs legitim.

Ne puteČ›i cere sau puteČ›i cere terČ›elor părČ›i să nu mai trimită mesaje de marketing în orice moment prin trimiterea către noi a unui e-mail la [email protected] în orice moment sau prin activarea functiei de dezabonare din continutul mesajului.

Modificarea scopului

Prestatorul va utiliza doar datele cu caracter personal în scopul în care au fost obČ›inute, cu excepČ›ia cazului în care, în mod rezonabil este necesar ale utiliza în alt scop Č™i motivul este compatibil cu scopul original. Dacă doriČ›i să aflaČ›i mai multe despre cum prelucrarea în noul scop este compatibilă cu scopul original, vă rugăm să ne trimiteČ›i un e-mail la [email protected].

Dacă trebuie să folosim datele dvs. personale într-un scop care nu are legătură cu scopul pentru care am colectat datele, vă vom notifica Č™i vă vom explica motivele legale pentru procesare.

Putem procesa datele dvs. cu caracter personal fără consimțământul sau informarea Beneficiarului, reprezentantului legal sau convenČ›ional, dacă acest lucru este necesar si/sau permis în conformitate cu legea.

 DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil să distribuim sau să divulgăm datele dvs. cu caracter personal către terțele părți indicate mai jos:

Agentii imobiliare, dar numai datele facute in mod public de Dvs pe Platforma noastra sau pe alte platforme de specialitate. 

Societatățile de asigurare.

Furnizorii de servicii care oferă servicii IT și de administrare a sistemului.

Consultanții profesioniști inclusiv avocați, auditori, contbili și asiguratori care oferă servicii de consultanță necasare desfasurarii activitatii noastre.

AdministraČ›ia fiscală Č™i vamală, organele de reglementare Č™i alte autorități cu sediul în Romania care cer raportarea activităților de procesare în anumite circumstanČ›e (spre exemplu secČ›ii de poliČ›ie, parchete de pe lângă instanČ›e de judecată, instanČ›e etc.).

Le cerem tuturor terČ›elor părČ›i cărora le transferam datele să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal Č™i să le prelucreze în conformitate cu legea. Vom permite acestor terČ›e părČ›i să proceseze datele dvs. cu caracter personal în scopurile specificate Č™i în conformitate cu prevederile legale numai daca primim asigurari cu privire la legalitatea si conformitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

  TRANSFERURI INTERNAČšIONALE

Nu transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SpaČ›iului Economic European (SEE).

  SECURITATEA DATELOR

Prestatorul a implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajaČ›i, agenČ›i, contractanČ›i Č™i altor terČ›e părČ›i care au o nevoie comercială de a cunoaČ™te datele respective. AceČ™tia vor procesa datele dvs. personale la instrucČ›iunea noastră Č™i se supun obligaČ›iei de confidenČ›ialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal Č™i vă vom notifica pe dvs. Č™i orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligaČ›i legal să acČ›ionăm astfel.

Putem pastra datele Dvs format fizic sau format electronic. În unele circumstanČ›e, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informaČ›ii nelimitat fără să vă informăm.

13.  DREPTURILE LEGALE

În completarea celor menČ›ionate in prezenta politica, în anumite circumstanČ›e, persoana vizata are anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecČ›ia datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceste includ:

Dreptul de acces

Ne puteți cere:

să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;

să vă dăm o copie a acelor date;

să vă oferim alte informaČ›ii despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate Č™i cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveČ›i, cum puteČ›i face o plângere, de unde am luat datele dvs. Č™i dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informaČ›iile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

Dreptul de rectificare

Ne puteČ›i cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acurateČ›ea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteČ›i cere să vă Č™tergem datele personale, dar doar în cazul în care:

nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

v-aČ›i retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau

ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeČ›i „ObiecČ›ie” mai jos); sau

au fost prelucrate ilegal; sau

trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:

pentru respectarea unei obligații legale; sau

pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiČ›ie;

Există alte câteva circumstanČ›e în care nu suntem obligaČ›i să răspundem solicitării dvs. de Č™tergere, deČ™i acestea două sunt probabil cele mai comune circumstanČ›e în care vă vom refuza această solicitare.

Dreptul de restrictie

Ne puteČ›i cere să vă restricČ›ionăm (Č™i anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite să le verificăm acuratețea; sau

prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau

nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiČ›ie; sau

v-aČ›i exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în aČ™teptare.

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricČ›ie, în cazul în care:

avem consimțământul dvs.; sau

pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiČ›ie; sau

pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Dreptul de portabilitate

Ne puteČ›i cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obiČ™nuit, prelucrabil automat, sau puteČ›i solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; Č™i

prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

Dreptul de opozitie

PuteČ›i obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă credeČ›i că drepturile Č™i libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

Dreptul de a formula o plangere

AveČ›i dreptul de a depune o plângere la Autoritatea NaČ›ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercaČ›i să rezolvaČ›i orice problemă discutând, în primă instanță, cu noi, deČ™i aveČ›i dreptul de a contact autoritatea de supraveghere în orice momen

Dreptul de a va retrage consimtamantul

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul acordat in situatia in care Societatea prelucreaza datele cu caracter personal in baza acestuia.

Persoana vizata nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). TotuČ™i, Societatea, în calitate de operator poate impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Prestatorul poate refuza să respectăm cererea primită în aceste circumstanČ›e.

Societatea are dreptul de a cere anumite informaČ›ii pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea Č™i a asigura, în siguranță, datele personale (sau de exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informaČ›ii suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

Societatea va depune diligenČ›ele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea prestatorului este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, Prestatorul vă va notifica Č™i vă va Č›ine la curent.

14. Sa tinem lagatura

Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecČ›ilor, este OfiČ›erul nostru de ProtecČ›ie a Datelor. OfiČ›erul de ProtecČ›ie a Datelor poate fi contactat în următoarele moduri:

Prin e-mail la [email protected]

Prin poștă la adresa din Mun Sibiu, Str IS BACH, NR.4, Jud. Sibiu

Dacă aveČ›i o plângere sau sunteČ›i îngrijorat în legătură cu modul în care vă folosim datele personale, vă rugăm să ne contactaČ›i, în primă instanță, pe noi Č™i noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

Va multumim!

Telefon
Email